PROJEKTE
Projekte PDF Print Email

Komuniteti Emanuel Shqiperi eshte partner ne projektet

 

1.

Projekti: NORD ALBANIA - Sherbimet model, te integruara dhe mbi baze komunitare, per alkooliste, toksikomane dhe forma te tjera shqetesimesh

Enti promovues: Fondazione Emmanuel per il Sud del Mondo (LECCE)

Gjendja e projektit: Perfunduar (2009 - 2012)

Financuar: Qeveria Italiane,  Ministria e Puneve te Jashtme /Ministero Affari Esteri (DGCS)

 

2.

Projekti:Trajnimi i mesuesve te shkollave te mesme shqiptare ne nje perspektive europiane”

Enti promovues: Projekt i perbashket MAGIS (Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo) - Fondazione Emmanuel per il Sud del Mondo

Gjendja e projektit: Perfunduar (2011 - 2014)

Financuar: Qeveria Italiane, Ministria e Puneve te Jashtme Italiane (DGCS)

 

3.

Projekti: TIRANA E SHENDETSHME (Tirana sana)

Enti promovues: Agjencia Bashkiake per Tolksikomanite- Institucion i Bashkise se Romes/ACT

Gjendja e projektit: Perfunduar (2007-2008)

Financuar: Qeveria Italiane, Ministria e Puneve te Jashtme (Ministero Affari Esteri, L.84/01 - Balcani)

 

4.

Projekti: INTE.G.R.A.zione (Nderhyrje Integruese, Trajnim dhe Shoqerim i qytetareve te huaj)

Enti promovues: CONSORZIO CONSULTING, Noci (BARI)

Gjendja e projektit: Perfunduar (2007)

Financuar: Nuovo Programma di Prossimità Italia-Albania, INTERREG/CARDS 2004-2006

 

 

SKEDA TE PROJEKTEVE

 

Fondazione Emmanuel per il Sud del Mondo

Projekti: “NORD ALBANIA”

Sherbimet model, te integruara dhe mbi baze komunitare,

per alkoliste, toksikomane dhe forma te tjera shqetesimesh

 

Promovues:

Fondazione Emmanuel per il Sud del Mondo

Selia qendrore: Lecce, via don Bosco, 16

Tel. +39 0832/358390 - Fax +39 0832/358395

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - sito web: www.fondazione-emmanuel.org

 

Kohezgjatja: tre vjet

 

Rrethet ku do nderhyet

Shkoder, Tirane, Durres

 

Objektivat:

-  Te kontribuoj ne reduktimin e vartesive ne Shqiperi duke nxitur institucionet te perdorin praktika te eksperimentuar me pare ne Itali dhe Europe, dhe te pershtatura me realitetin e vendit.

-  Te miratoje masa efikase per parandalimin dhe te kujdeset per riaftesimin social te alkoolisteve, toksikomaneve dhe te rinjve ne rrezik duke u dhene atyre mundesine e perdorimit te sherbimeve me model te integruar,te perseritshme, pjesemarrese dhe te koordinuara.

 

Enti tjeter italian: Shoqata Seniores Itali Partner per Zhvillim

Selia qendrore: Roma, via Nazionale, 39 - Tel: 0039 06.4819540

Fax 0039 064819559 - E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sito web: www.senioresitalia.org

 

Permbledhje e projektit

Projekti synon te kontribuoj ne reduktimin e vartesive ne Shqiperi duke nxitur institucionet te miratojne praktika te eksperimentuar me pare ne Itali dhe Europe, te pershtatura sipas rastit me realitetin vendas.

Objektivi kryesor i projektit eshte te nderhyje ne fushen e vartesive duke mbeshtetur shoqerine civile shqiptare dhe te parapergatise sherbime model te integruara dhe te perseritshme, te cilat do te krijohen duke lidhur pervojen e Fondacionit Emanuel Italian ne bote me ate te OJF-se lokale Komuniteti Emanuel Shqiperi.duke u mbeshtetur tek aftesite teknike dhe shkencore te Shoqates Seniores Itali, njohese e thelle e realitetit shqiptar, dhe ne mbeshtetjen politike dhe adminiatrative te institucioneve publike shqiptare.

Do te implementohen keto sherbime: parandalim, informim dhe keshillim, pritje paresore, pritje rezidenciale (qender krize dhe komunitet terapeutik) dhe rihyrje ne shoqeri, qe perputhen plotesisht me “Strategjine Kombetare Antidroge te Republikes se Shqiperise 2004-2010”, miratuar  nga Keshilli Ministrave nr. 292 date 07.05.2004.

Perfituesit direkt jane operatoret e trajnuar dhe te perfshire ne aktivitete (16), perdoruesit e sherbimeve te mikpritur ne forme rezidenciale (perafersisht 150), perdoruesit e sherbimeve te keshillimit dhe te pritjes paresore (te pakten 1.000 persona te rinj dhe familje), studente te shkollave te prekura nga nismat informuese/parandaluese (me shume se 3.000) dhe pjesemarresit ne kuvende (500 profesioniste).

Por, indirekt, duke zhvilluar sherbimet e projektit, gjithe vendi mund te perfitoje, sepse do te realizohet nje eksperience pilot, qe e integruar me sherbime te tjera ne terren, do te jete e afte te frymezoje dhe te shtoje sherbime te ngjashme dhe /ose te plotesoje edhe ne territore te tjera dhe eksperienca e fituar do te behet nje baze e dobishme per nje vemendje politike efikase drejt vartesive dhe nje programim moder i  sherbimeve te nevojshme

 

MAGIS - Fondazione Emmanuel per il Sud del Mondo

Projekti:

“Trajnimi i mesuesve te shkollave te mesme shqiptare ne nje perspektive europiane”

 

Projekt i perbashket MAGIS (Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo) (OJF drejtuese)  - Fondazione Emmanuel per il Sud del Mondo

 

Kohezgjatja: tre vjet

 

Lokalitetet e nderhyrjes

Shkoder – gjithe vendi

 

Objektivat:

Te kontribuojme ne permiresimin e cilesise se arsimit shqiptar ne nivelin e shkollave te mesme te shkalles se dyte.

Te rrisim ne kuadrin pedagogjik shkallen e formimit profesional te mesuesve te shkollave te mesme shqiptare, duke e afruar brenda mundesive me standartet europiane, dhe te kontribuojme ne sensibilizimin e nxenesve per rreziqet e toksikomanise.

 

Permbledhje e projektit

Kjo nisem ka per qellim permiresimin e sherbimit edukativ shqiptar nepermjet nje bashkepunimi te ngushte mes botes akademike (Universitet italiane dhe shqiptare) dhe praktikes shkollore.

 

Mbeshtetja metodologjike synon te zhvilloje proçeset e trajnimit ne nivel pedagogjik/didaktik te mesuesve shqiptar dhe te sensibilizoje nxenesit e shkollave te mesme mbi problemet e varesive ne ambientet shkollore.

Mjetet e perdorura do te jene modernizimi i struktures shkollore te Gjimnazit “Meshkalla” ne Shkoder dhe realizimi i nje sere aktiviteteve drejtuar konsolidimit te eksperinces dhe metodologjise se nderhyrjes, qe Shoqata e Jezuiteve ne Shqiperi (Associazione dei Gesuiti in Albania) ka implementuar ne keto vite ne fushen sociale-arsimore dhe edukuese. Aktivitetet e parandalimit/ sensibilizimit ndaj varesive do te trajtohen nga Komuniteti Emanuel Shqiperi (Comunità Emmanuel Albania), i pranishem prej vitesh ne Shqiperi me nisma te shumta ne kete fushe specifike.

 

Grupi i perfituesve eshte rreth 1.100 mesues te shkollave te mesme te shkalles se dyte, i azhurnuar ne kuadrin pedagogjik/didaktik, gjithashtu edhe 10.000-12.000 student te 60 shkollave, te informuar dhe te sensibilizuar per problematikat e lidhura me toksikomanine tek te rinjte.

 

 

ACT - Agjensia Bashkiake per Toksikomanite

PROJEKTI

TIRANA E SHENDETSHME

(TIRANA SANA)

Financuar nga Ministria e Puneve te Jashtme, Itali, L.84/01 Balcani ‑ Dispozita per pjesemarrjen italiane ne stabilizimin,rindertimin dhe zhvillimin e vendeve ballkanike

(Veprimtaria e projektit eshte identifikuar ne kuader te Vendimit te Keshillit te Ministrave(Italian)  date 5 korrik 2002 ne sektorin e Cooperazione allo sviluppo)

 

Promovues:

ACT - Agjensia Bashkiake per Toksikomanite, Institucion i Bashkise se Romes – Roma, via Savona 12

tel: 0670305343, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Partner:

- Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Politiche Antidroghe

- Bashkia e Tiranes (Municipalità di Tirana)

- Komuniteti Emanuel Shqiperi (Comunità Emmanuel Albania)

 

Vendet e ndrhyrjes

Shqiperi, Bashkia e Tiranes

 

Kohezgjatja e projektit

12 muaj

 

Permbledhje e projektit

Trajnimi, eksperimentimi dhe mbeshtetja per realizimin e nje sistemi te integruar mbi toksikomanite

 

Perfituesit

Perfitues te ndermjetshem: Personeli administrativ dhe tekniket, Bashkia e Tiranes; Operatoret administrativ dhe operatoret social te Komunitetit Emanuel; Funksionar te institucioneve shqiptare te trete (Policia, Ist. e denimit ecc.. )

Perfituesit perfundimtar: Qytetaret shqiptare te perfshire ne abuzimin e substancave narkotike dhe familjaret e tyre.

 

Aktivitetet dhe sektoret e nderhyrjes

Aktivitetet e projektit u perqendruan ne veprimtarite e trajnimit intensiv, te sigurojne ndihme Administrates lokale per ndertimin e nje sistemi nderhyrjeje per toksikomanite mbi bazen e modeleve te realizuara nga Bashkia e Romes.

Pikat kryesore te nderhyrjes jane:

- Trajnimi i funksionareve te Administrates Publike dhe Bashkise se Tiranes, qe duhet te drejtojne sistemin dhe te veprojne ne kete sistem, sepse duhet te jene ne gjendje te identifikojne karakteristikat e modelit te Agjensise Bashkiake per Toksikomanite te Romes, te eksportuara dhe te riprodhueshme, ne brendesi te struktures se sherbimeve te Bashkise se Tiranes.

- Promovimi dhe realizimi i imjeteve per te luftuar perjashtimin dhe per te mbeshtetur integrimin e kategorive te dobta ne sektorin social-sanitar, duke mbeshtetur projektimin dhe aktualizimin e nje rrjeti sherbimesh per toksikomanet.

 

Fazat

I^ Faza Hartimi i sherbimeve - Nevojat trajnuese

Interfaza A Planifikimi trajnues

II^ Faza Trajnimi i pergjithshem - Trajnimi specifik

Interfaza B Planifikim operativ

III^ Faza Fillimi (Start Up) i nje plani operativ

Interfaza  C Fillimi i projektit ne vazhdim

IV^ Faza Fillimi i skemes se projektit - Mbeshtetje dhe supervizim

 

 

CONSORZIO CONSULTING

PROGETTO: “INTE.G.R.A.zione

INTErventi di inteGrazione, foRmazione e Accompagnamento dei cittadini stranieri”

Nuovo Programma di Prossimità Italia-Albania

INTERREG/CARDS 2004-2006

Asse I “Trasporti, Comunicazioni e Sicurezza”

Misura 1.2 “Sicurezza”

Azione 2 Progetti per attività preventive ed educative per immigrati

Sottoazione 2.2.B - Intervento integrato di orientamento e formazione degli immigrati

Breve descrizione dell’intervento

Il progetto “INTE.G.R.A.zione – INTErventi di inteGrazione, foRmazione e Accompagnamento dei cittadini stranieri” nasce con la finalità di attivare processi di integrazione linguistica, culturale e lavorativa degli immigrati residenti nel territorio regionale, mediante azioni specifiche di orientamento, formazione e accompagnamento finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti stranieri immigrati.

La proposta progettuale prevede pertanto “interventi integrati di orientamento e formazione” finalizzati all’integrazione sociale ed all’inserimento professionale e lavorativo dei cittadini albanesi residenti nelle tre province pugliesi (BA-BR-LE), con particolare attenzione alle donne e ai giovani immigrati che hanno raggiunto il 15° anno di età.

 

Perfituesit

Nderhyrja u drejtohet qytetareve shqiptare resident ne tre provinca pulieze (BA-BR-LE), minoreneve dhe familjeve te tyre, te rinjve dhe te rriturve te punesuar, te papuneve dhe grave emigrante.

Perfituesit Final

Perfituesit final te projektit jane punonjesit e sektorit publik dhe ati privat social, te shkolles, te ambientit te biznesit dhe qytetaret autoktone perfitues te nderhyrjeve trajnuese dhe azhornuese qe duhet te garantojne nje njohje te pershtatshme te kushteve specifike te emigranteve rezident ne territoret rajonale.

 

Aktivitetet

Zona I . Interventi di accoglienza, socializzazione e di competenza linguistica.

II Area. Formazione ed aggiornamento sulla storia, la cultura e la lingua dell’albania.

III Area. Formazione per i minori connessa con gli aspetti inerenti l’obbligo formativo.

IV Area. Riqualificazione lavorativa degli immigrati già occupati.

V Area. Orientamento ed avviamento all’autoimprenditorialità.

 

Partners

ANOLF BARI; Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale; PROMOND Progetto Mondialità (Ong); AITEF PUGLIA; AICCRE – Bari; CIR-Onlus; C.P.I. Bari; C.P.I. Noci (Ba) (partner stabile); Fondazione Emmanuel per il Sud del Mondo; U.S.P. di Bari; Formedil (Bari); Ente Scuola edile della Provincia di Brindisi; Ente Scuola edile della Provincia di Lecce; F.L.S. CISAL; Comunità Emmanuel di Tirana; Caritas Diocesana Tirana - Durazzo (Al); Politecnico Universitario di Tirana (Al); Ass.ne “Amici della Musica” di Tirana (già partner del Consorzio dal 2004). Organizzazioni associate: Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Bioetica; CCIAA di Bari; Comune di Brindisi; Comune di Altamura; Comune di Putignano; Comune di Mola di Bari; Comune di Conversano. La partnership di progetto si avvarrà delle competenze ed esperienze dei soggetti della rete per rafforzare i modelli (best practice) ipotizzati dal progetto, attraverso scambio di esperienze e confronto costante sulla sostenibilità delle azioni intraprese.